Podstrona została wyłączona


Podstrona została wyłączona


Podstrona została wyłączona


Podstrona została wyłączona

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że firma Solver Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, NIP 937-13-86-837 (dalej: ?Solver? lub ?Administrator?) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ?RODO?).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Solver Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chorzowska 50,
    40-121 Katowice, NIP 937-13-86-837

  2. z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres: Solver Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice, lub telefonicznie pod numer telefonu 500 195 098,

  3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług, w szczególności, zawierania i wykonywania umów sprzedaży i zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, a także umów zakupu i współpracy a po ich zakończeniu ? w celu archiwalnym,

  5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność zapewnienia klientom możliwie najlepszej jakości obsługi. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie sprzedaży, w zakresie rozliczeń należności, a także aby realizować ustawowe obowiązki,

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług a po wygaśnięciu relacji prawnej (czyli np. umowy) w okresie archiwizacji ustalonym zgodnie z przepisami prawa, który obecnie wynosi 6 lat, ma Pan/Pani prawo do:

  1. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  2. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.